An?nda ??lem
Resim
Fatura ?deme

?Fatura ?deme i?lemlerinizi buradan kolayca yapabilirsiniz.

Resim
?htiya? Kredisi

?Ger?ekle?tirmek istedi?iniz hayalleriniz i?in ?htiya? Krediniz ?? Bankas?’nda! Detayl? Bilgi.

Resim
An?nda Ev Kredisi
Evinize karar verdiyseniz, kredi taksitinizi hesaplayabilir hatta ?ubemize gitmeden ba?vurunuzu kolayca yapabilirsiniz.
Resim
Ta??t Kredisi

??stedi?iniz arac?n kredisi ?imdi daha yak?n! Ta??t Kredisi ba?vurunuzu h?zl? ve kolayca yapabilirsiniz. Detayl? Bilgi

Resim
Kredi Kart?
Kredi kart?n?za ait sorgulama i?lemlerini ve yeni kredi kart? ba?vurunuzu buradan kolayca yapabilirsiniz.
Harcama ?tiraz Formu
Kredi Kart? Ba?vuru Takip

Resim
Siz Neredeyseniz ?? Bankas? Orada!
Hemen ba?vurunuzu yap?n, adresinizde veya size en yak?n ?ubemizde süreci tamamlay?n.

Ba?vuru Güncelle

Resim
Ba?vuru Takip

?Ba?vurunuzu kolayca takip edin.

Resim
Kredi Kart? ?stiyorum

?Kredi kart? ba?vurunuzu buradan kolayca yapabilirsiniz.

*Son gün de?erleri bir ?nceki seans kapan?? de?erleridir.
?? BANKASI'NDAN HABERLER
06 May?s 2019

Türk Eximbank ve ?? Bankas? ?gen??giri?imci ve kad?n giri?imcilerimizin ihracat?n? destekliyor.

?? BANKASI'NDAN HABERLER
02 May?s 2019

?? Bankas?’n?n Ulus’taki tarihi binas? müze olarak hizmete a??ld?.?

?? BANKASI'NDAN HABERLER
18 Nisan 2019
Türkiye ?? Bankas?, MIR markal? kartlar? tüm Bankamatiklerinde ve üye i?yerlerinde kabul eden Türkiye’deki ilk banka oldu.?

Türk Eximbank ve ?? Bankas?’ndan Kad?n Giri?imcilere ve Gen? Giri?imcilere ?hracat Destek Kredisi ??birli?i

06.05.2019


?Türk Eximbank, 19 May?s Atatürk’ü Anma Gen?lik ve Spor Bayram? vesilesiyle ihracat sekt?ründe gen? giri?imcilere ?zel bir finansman imkan? geli?tirdi. Bu ?er?evede Türk Eximbank ve Türkiye ?? Bankas? aras?nda imzalanan “Gen? Giri?imci ?hracat Destek Kredisi” protokolüne ili?kin imza t?reni, Ticaret Bakan Yard?mc?s? Say?n R?za Tuna Turagay himayelerinde, Türk Eximbank Genel Müdürü Say?n Adnan Y?ld?r?m,??? Bankas? Genel Müdür Yard?mc?s? ?ahismail ?im?ek ve ?? Finansal Kiralama A.?. Genel Müdürü?Mehmet Karak?l??’?n kat?l?mlar?yla ger?ekle?ti.


Türk Eximbank, ?? Bankas? i?birli?iyle sunulan “Gen? Giri?imci ?hracat Destek Kredisi” kapsam?nda S??K kredilerinde ?ncelikli kulland?r?m sa?lan?yor. S?z konusu krediden, kredi talep tarihinden itibaren en ?ok 5 y?l ?nce kurulmu? olmak, %51 veya daha ?ok paya sahip orta?? 20-45 ya? aral???nda bulunmak ya da pay oran? %20-50 aras?nda olan ortaklar?ndan en yüksek paya sahip orta?? 20-45 ya? aral???nda bulunan gen? giri?imci ihracat??lar faydalanabiliyor. Kredi ?er?evesinde, firma ba??na 100.000 TL ve 500.000 EUR/ABD Dolar? olmak üzere TL baz?nda toplam 100 milyon TL, YP baz?nda 200 milyon ABD dolar? destek sa?lanmas? hedefleniyor. Gen? giri?imci ihracat??lara, TL baz?nda ge?erli S??K vade ve faiz/kar pay? oranlar?ndan, YP baz?nda ise 25 baz puan faiz indirimi ile sunuluyor.


Ayn? zamanda Türk Eximbank, kad?n giri?imci ihracat??lara y?nelik deste?in kapsam?n? geni?leten bir protokol de imzalad?. Türk Eximbank’?n kad?n giri?imcilere ?zel olarak sundu?u ve QNB Finansbank’a kaynak sa?lanmas? ile hayata ge?en kredi program? Garanti Bankas?, ?? Bankas? ve Türk Ekonomi Bankas? (TEB) aras?nda imzalanan "Kad?n Giri?imci ?hracat Destek Kredisi" protokolü ile geni?letildi.?


?im?ek: “Gen? giri?imci ve kad?n giri?imci ihracat??lar?m?za sundu?umuz destek ile ülkemizin ihracat? gü?lenecek”


?? Bankas? Genel Müdür Yard?mc?s? ?ahismail ?im?ek imza t?reninde yapt??? konu?mada s?z konusu i?birli?inin Türkiye’nin ihracat?n? gü?lendirmek, ihracat pazarlar?n? ?e?itlendirmek i?in bir f?rsat penceresi yaratt???n? belirtti. ?im?ek “ülkemizde orta ve uzun vadede sürdürülebilir, gü?lü bir büyümenin sa?lanabilmesi i?in de ihracat?n art?r?lmas? son derece kritik. ?hracat??lar?m?z?n dünyaya a??larak ekonomimizde yaratt?klar? katma de?er bizler i?in ?ok k?ymetli bir yere sahip.? Türk Eximbank ile i?birli?imizin kad?n giri?imcilerin, gen? giri?imcilerin ülke ekonomisi i?in daha iyi sonu?lara ula?mas?na vesile olaca??na inan?yor, protokollerin hay?rl? olmas?n? diliyorum.” dedi.


Türkiye ?? Bankas? ?ktisadi Ba??ms?zl?k Müzesi A??ld?

02.05.2019


?Gazi Mustafa Kemal Atatürk taraf?ndan 1924 y?l?nda kurulan Türkiye ?? Bankas?, milli iktisat tarihi a??s?ndan büyük ?nem ta??yan bugüne kadarki birikimini toplumla payla?mak üzere, Ankara Ulus’taki tarihi binas?n? müzeye d?nü?türdü.


Müzeye, Bankan?n kurucusu Atatürk’ün, askeri zaferlerin ancak iktisadi zaferlerle kal?c? olabilece?i vizyonu ?er?evesinde “Türkiye ?? Bankas? ?ktisadi Ba??ms?zl?k Müzesi” ad? verildi. Müzede, Cumhuriyet'in kurulu?undan itibaren ülkemizin iktisadi ba??ms?zl?k yolunda att??? büyük ad?mlar, Bankan?n tarihi ile birlikte ele al?n?yor.


Türkiye ?? Bankas? ?ktisadi Ba??ms?zl?k Müzesi; Kültür ve Turizm Bakan? Mehmet Nuri Ersoy’un kat?l?m?, ?? Bankas? Y?netim Kurulu Ba?kan? Füsun Tümsava? ve ?? Bankas? Genel Müdürü Adnan Bali’nin ev sahipli?inde 2 May?s 2019 tarihinde ger?ekle?tirilen t?renle a??ld?.


Adnan Bali t?rende yapt??? konu?mada, ?? Bankas? tarihinde ekonomideki d?nü?üm ve at?l?mlarla birlikte bankac?l?ktaki de?i?imin de g?rülebilece?ini,ülkenin iktisat politikalar? ve bankac?l?k sekt?rünün geli?im sürecinden ayr? dü?ünülemeyecek Bankan?n 94 y?l?na dair ?al??malar?n, milli iktisat tarihi a??s?ndan da büyük ?nem ta??d???n? vurgulad?.


Bankan?n birikimini ve deneyimini gelece?e aktarabilmek, bu zenginli?i yeni ku?aklarla payla?mak i?in 1990’lar?n sonlar?nda kurum tarihi ?al??malar?na ba?lad?klar?n? belirten Bali, “Bu ?al??malar?m?z kapsamda, Ankara Ulus’ta bulunan tarihi binay? müze olarak ülkemize kazand?rman?n mutlulu?unu ya??yoruz. Müzenin ad?n?, Bankam?z?n kurulu?undan bu yana sahip oldu?u vizyon do?rultusunda ‘?ktisadi Ba??ms?zl?k Müzesi’ olarak belirledik. ?ktisadi ba??ms?zl???n, sava? sonras?nda ?ok gü? ko?ullar üzerine in?a edilen ülke ekonomisinin dinamosu olan ?? Bankas?'nda tam manas?yla kar??l?k bulan ?nemli bir de?er oldu?una inan?yorum. ülkemizde ayn? zamanda ?a?da? bankac?l???n ?ncüsü olan ?? Bankas?'n?n bu alandaki faaliyetlerinin de izini sürmemizi sa?layacak olan Müzenin, ziyaret?ileri i?in de?erli bir kaynak olaca??n? ve Ankara’n?n kültür-sanat hayat?na yeni bir renk kataca??n? dü?ünüyorum” diye konu?tu.


Orijinal olarak korunan tarihi alanlar, sanat galerisi, sergi salonlar?...


Ankara Ulus’ta müzeye d?nü?türülen tarihi binan?n bodrum kat?ndaki kiral?k kasa b?lümü ile giri? ve birinci katlar?nda orijinal olarak korunan ?zel tarihi alanlar ziyarete a??ld?. Zemin ve birinci katlarda ayr?ca, Bankan?n iktisadi ba??ms?zl?k tarihine dair koleksiyonunda yer alan foto?raf, belge, obje ve filmler sergileniyor. ?kinci katta, Bankan?n ileti?im faaliyetlerini ve toplumsal katk?lar?n? anlatan “Türkiye ?? Bankas? ?ftiharla Sunar” ba?l?kl? kal?c? bir sergi kurgusu yer al?yor.


Müzede, bir sanat galerisi ve ge?ici sergi salonu da bulunuyor. Sanat galerisindeki ressam Mevlüt Aky?ld?z’?n sergisi 31 A?ustos’a kadar gezilebilir.


Ge?ici sergi salonu ise bir aya?? ?stanbul’da a??lan Milli Mücadele’nin 100. y?l?nda “?stiklal” sergisine ev sahipli?i yap?yor. Sergi, y?lsonuna kadar a??k kalacak.


Atatürk’ün misafir edildi?i salon da g?rülebilir


Tarihi bina, ?talyan mimar Giulio Mongeri taraf?ndan 1929 y?l?nda ?? Bankas?’n?n 3. Genel Müdürlü?ü olarak in?a edildi. Atatürk’ün ?ankaya K??kü’ndeki ?al??ma odas?n? da tasarlayan Selahattin Refik S?rmal? taraf?ndan dekorasyonu yap?lan 90 y?ll?k tarihi bina, hizmete a??ld??? ilk günlerden itibaren Ankara’n?n simge yap?lar? aras?nda yer ald?.


22 Ekim 1929 tarihinde, Atatürk’ün misafir edildi?i, orijinaline uygun ?ekilde korunan “?dare Meclisi Salonu” da Müzede izleyiciye a??ld?. Atatürk’ün ziyareti s?ras?nda ?ekilen foto?raftan Kurt Bullent taraf?ndan Müze i?in yap?lan bir ya?l?boya tablo ile Atatürk’ün Banka’n?n ?skenderiye ?ubesi’ne hitaben imzalad??? Weinberg tablosu da sergileniyor.


Erken Cumhuriyet d?nemi mimarisinin günümüze ula?m?? en ?nemli ?rneklerinden biri olan tarihi binada, Bat? ve Osmanl? mimarisi ile Art Nouveau ve Neo R?nesans ak?mlar?n?n izleri dikkat ?ekiyor.


?stanbul Emin?nü’nde 2007 y?l?nda a??lan ve 1 milyon 250 bini a?k?n ziyaret?iye ula?an Türkiye ?? Bankas? Müzesi, deneyimi ile ?ktisadi Ba??ms?zl?k Müzesi’nin hayata ge?irilmesinde büyük katk?lar sa?lad?.


Müze tasar?m?n? Bur?ak Madran’?n, grafik tasar?m?n? Emre Senan’?n, dan??manl???n? Prof. Dr. Zafer Toprak’?n üstlendi?i Türkiye ?? Bankas? ?ktisadi Ba??ms?zl?k Müzesi, pazartesi günleri hari? her gün 10.00 – 18.00 saatleri aras?nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.


?? Bankas?, Rusya’n?n ulusal ?deme sistemi Mir’i, kabule ba?lad?

18.04.2019


?Türkiye ?? Bankas?, MIR markal? kartlar? tüm Bankamatiklerinde ve üye i?yerlerinde kabul eden Türkiye’deki ilk banka; bu i?birli?i ile Türkiye de Rus?a konu?ulmayan ülkeler aras?nda MIR markal? kartlar?n kullan?labildi?i ilk ülke oldu. B?ylece ?? Bankas?, turizm sezonu ba?lamadan 10 binden fazla e-ticaret noktas?nda, 400 bini a?k?n fiziki i?yerinde ve 6 bin 500’den fazla Bankamatikte 56 milyon MIR markal? kart? kabul edecek.


Sezen: “MIR, Rusya - Türkiye aras?ndaki ticareti kolayla?t?r?yor”


Türkiye ?? Bankas? Genel Müdür Yard?mc?s? Yal??n Sezen, “MIR kartlar?n?n bankam?z taraf?ndan kabulüyle ula??m, turizm ve perakende gibi bir?ok alanda hizmet veren üye i?yerlerimizde ülkemize gelen Rus misafirlerimizden kredi kart? ile tahsilat kolayla??yor. Rus misafirlerimize u?ak bileti al?m?, otel rezervasyonu, al??veri? ve ülkemizdeyken yayg?n Bankamatik a??m?z ile 7/24 nakit ihtiya?lar?n?n kar??lanmas? imkan? da sa?l?yoruz.?


?? Bankas? olarak, fiziki ve elektronik ticarete bak???m?zda s?n?r ?tesi ?demelere ?zel bir ?nem atfediyoruz. üye i?yerlerimizi küresel sisteme entegre edebilmek i?in yurtd???na fiziki ve elektronik kanallar üzerinden gerek hizmet gerekse mal sat???yla ilgili olarak sundu?umuz ?deme ??zümleriyle destekleme y?nünde ?zel bir gayret sarf ediyoruz.


üye i?yerlerimiz ile Rus tüketicileri yak?nla?t?rd???m?z Bankam?z ile Mir aras?ndaki bu i?birli?inin ticareti geli?tirmemize ve yerel ?deme sistemleri üzerinden yerel para birimleri kullan?larak, Rusya ile ülkemiz aras?ndaki e-ihracat hacmini art?rmam?za katk? sa?layaca??n? dü?ünüyorum” dedi.


Komlev: “Rus kart sahipleri Türkiye’de tüm i?lemlerini yapabilecek”


MIR ?deme Sistemi operat?rü NSPK (National Payment Card System) Genel Müdürü Vladimir Komlev, “Uzun y?llar boyunca, Türkiye, Ruslar i?in en popüler turistik yerlerden biri oldu. Yaln?zca 2018'de 5,8 milyondan fazla Rus vatanda?? Türkiye’yi ziyaret etti. Türkiye ?? Bankas?, bu tatil sezonu ba?lad???nda tüm a?? ile MIR kartlar?n? kabul etmeye haz?r olacak ve b?ylece Rus kart sahiplerinin tüm i?lemleri yapabilmelerini sa?layacak” dedi.


Mir ?deme Sistemi Nedir?


Aral?k 2015'teki ilk lansman?ndan bu yana, 56 milyondan fazla MIR kart? ??kart?lm??t?r. Sistem 312 kat?l?mc? bankadan olu?ur ve bunlardan 160'? kart basmaktad?r.


Mir Rusya genelinde kabul edilmektedir.


MIR temass?z kartlar ??karman?n yan? s?ra, ?ok say?da banka, mobil servis Mir Pay'e MIR kart ekleme se?ene?i sunmaktad?r. Mir ayn? zamanda finansal olmayan hizmetler yelpazesini h?zla geni?letiyor: sosyal kartlar, kampüs kartlar? vb.


MIR kartlar?n?n uluslararas? kabulünü art?rmak i?in ?al??malar sürdürülmektedir:


1. Uluslararas? ?deme sistemleriyle birlikte ortak kartlar ??kar?lmas? (UnionPay, JCB, Maestro). Bu kartlar, yurtd???nda ilgili bir ?deme sisteminin tüm a??nda kabul edilir.


2. Bir k?sm? do?rudan MIR kartlar?n? kabul eden EAEU ülkelerinde, tek bir perakende ?deme ortam? yaratma projesi yürütülmektedir. Proje ayn? zamanda Rus turistler aras?nda popüler olan destinasyonlar? da hedeflemektedir. Bu anlamda do?rudan Mir’i kabul etmeye ba?layan ilk ülke Türkiye’dir.


Türkiye ?? Bankas? A.? ?deme ??zümleri


?? Bankas? fiziki ve sanal POS’lar? i?letmelere Visa, Mastercard, American Express, UnionPay ve JCB gibi dünyan?n en büyük kartl? i?lem kurulu?lar?n?n yan? s?ra 50’nin üzerinde ülkede ge?erli 25 farkl? ?deme y?ntemiyle ?deme yap?lmas?na imkan sa?lamaktad?r. B?ylece, ?? Bankas? fiziki ve sanal POS üye i?yerleri, dünyada ge?erli hemen hemen tüm uluslararas? kartlar? ve ?zellikle Avrupa’da, Rusya’da ve ?in’de ?ok yayg?n olarak kullan?lan alternatif ?deme y?ntemlerini de kabul edebilmektedir.


P?YASA HABERLER?
09 May?s 2019
Italya'nin ?nde gelen bankalarindan UniCredit SpA, 2019 yilini ilk ?eyreginde karini beklentilerin üzerine ?ikardi. UniCredit ilk ?eyrekte ge?e...
P?YASA HABERLER?
09 May?s 2019
BIST100 Endeksi güne yatay bir seyirle basladi. A?ilis 40,30puan artisla 90.312,49 puandan ger?eklesti. Foreks anketinde beklenti endeksin güne -1...

UniCredit ilk ?eyrekte karini yüzde 25 artirdi

09.05.2019 10:51Italya'nin ?nde gelen bankalarindan UniCredit SpA, 2019 yilini
ilk ?eyreginde karini beklentilerin üzerine ?ikardi.
UniCredit ilk ?eyrekte ge?en yilin ayni d?nemine g?re yüzde 25
artisla 1,39 milyar euro kar etti. Ayni d?nemde gelirler ise yüzde 3
azalarak 4,95 milyar euro oldu.
Analistler 1,29 milyar euro net kar ve 4,88 milyar euro gelir
bekliyorlardi.
Karin artmasinda ABD hükümeti ile yaptirim programlarina iliskin
varilan 1,3 milyar dolarlik uzlasma sonrasinda ayrilmis karsiliklarin
serbest birakilmasi etkili oldu. Karsiliklarin serbest birakilmasinin
net katkisi 320 milyon euro olarak ger?eklesti.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

PIYASAYA BAKIS-BIST100 güne yatay basladi, en yakin tahmin: IsikFX/Yusuf Kavak

09.05.2019 09:59BIST100 Endeksi güne yatay bir seyirle basladi. A?ilis 40,30
puan artisla 90.312,49 puandan ger?eklesti. Foreks anketinde
beklenti endeksin güne -131 puan kayipla baslayacagi y?nündeydi.
Foreks'in BIST100 a?ilis anketinde en yakin tahmini +66 puan
ile IsikFX/Yusuf Kavak yapti.
Ankette 2. en yakin tahmini -45 puan ile IsikFX/Serkan Islek
ve +126 puan ile Gedik Yatirim/Ebru ??güder, 3. en yakin tahmini
ise +135 puan ile Ak Yatirim/Anil Tokat, -55 puan ile Anadolu
Yatirim/G?khan Alpay ve +136 puan ile Deniz Yatirim/Harun Aydin
yapti.
Bugün düzenlenen Foreks BIST a?ilis anketine 44 analist
katilmisti.
NOT: Foreks Haber Merkezi tarafindan günlük düzenlenen
BIST100 Endeks anketine katilmak isteyen yatirim uzmanlari
neslihan.koroglu@foreks.com adresine basvuru maili g?nderebilir.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

*BIST100 GüNE (%0,04)40,30 PUAN ARTISLA 90.312,49 PUANDAN BASLADI(FOREKS ANKETI -131)

09.05.2019 09:55Kampanyalar
Kampanyalar
Arad???n?z f?rsatlar burada!
S?nav Ba?vurular?
Müfetti? Yard?mc?l??? S?nav? - 11.05.2019

Bankam?zda g?revlendirilmek üzere Müfetti? Yard?mc?l??? s?nav? düzenlenecektir.?? Ba?vuru Ko?ullar??

S?nav Ba?vurular?
Uzman Yard?mc?l??? S?nav? - 15.06.2019
Bankam?zda g?revlendirilmek üzere?Uzman Yard?mc?l??? s?nav? düzenlenecektir.?? Ba?vuru Ko?ullar??